Általános szerződési feltételek

Szélparipa Kft. (továbbiakban: "Szolgáltató") a vásárlói (továbbiakban: "Vevő") számára a szolgáltatását a jelen szerzõdési feltételek mellett nyújtja. Rendelés esetén a szerződési feltételeket a Vevő elfogadottnak tekinti.

I. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a megrendelőlapon megadott paramétereknek megfelelően 5 munkanapon belül juttatja el a Vevőnek a kért terméket postai úton vagy személyesen. A fizetés módja lehet készpénzes (személyes átvétel esetén) vagy történhet utalással a Szélparipa Kft. K&H Bank HU88 1040 0126 5051 5751 5348 1004 számlaszámára. A telefonon rendelt áru nem tekinthető kötelező érvényű megállapodásnak, csak az e-mail-en keresztül megküldött rendelés. Telefonon elsősorban tájékoztatást tudunk nyújtani.

II. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés létrejötte

A Vevő a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató Interneten közzétett elektronikus úton történő megküldésével teszi meg. A Szolgáltató ezek alapján visszaigazolást küld a Vevőnek e-mailben. A Vevő a visszaigazolás után vagy banki átutalással rendezi a számlát, vagy a termék átvételével egyidejűleg egyenlíti azt ki. Vevő a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a számla kiegyenlítésekor teljesíti.

III. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Műszaki feltételek: A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Vevő részéről, hogy rendelkezzék telefonos eszközökkel és Internet kapcsolattal.

Személyi feltételek: A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. Időbeli és földrajzi korlátok: A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés vagy nem fizetés esetén az Vevőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Vevő. A szüneteltetési idejére Vevőt díjvisszatérítés nem illeti meg.

IV. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek

A megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjat számláz. A díjak bruttó forint összegben értendők. A Szolgáltató az aktuális megrendeléshez kapcsolódó számlát a termékkel együtt a Vevőhöz eljuttatja, melyet ő banki átutalással rendez, vagy a termék átvételekor (postai küldemény esetén a postaköltséggel együtt) egyenlít ki. Amennyiben a Vevő ezt nem teszi meg, a terméket nem kapja meg, hanem az visszakerül a Szolgáltatóhoz.

V. A Vevő jogai és kötelezettségei

A Vevő a megrendeléskor megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 3 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetés végett. A Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a megrendelést - átmeneti készlethiány vagy egyéb technikai okok miatt - 3 munkanap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. Ekkor a Szolgáltató köteles visszafizetni a Vevőnek a már elutalt összeget a bankszámlájára. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha a Vevő korábban már adott le olyan megrendelést a Szolgáltató felé, amelynek számláit nem egyenlítette ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy árait megváltoztassa, ha az inflációs tényezők és más piaci szempontok ezt megkövetelik. Az árak változása nem érinti a már megrendelt termékeket, azokat a Szolgáltató köteles a megrendelőlapon feltüntett áron kiszállítani. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a www.teapavilon.hu Internet címen teszi közzé.

VI. Adatkezelés, adatbiztonság

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott levelezéseket rögzíteni. A leveleket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

VII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

Amennyiben a szolgáltatás a szolgáltató hibájából nem teljesül, úgy a Vevőt díjvisszatérítés illeti. Ez alól kivétel, ha a szállítást végző cég késedelemmel postázza ki a küldeményt. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szállított termék esetleges sérülése miatt sem, annak felelőssége a szállítást végző céget terheli. Amennyiben a Vevő kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre. Amennyiben a Vevő a szerződés keretében több - akár azonos típusú - szolgáltatást is igénybe vesz (pl. többféle teát rendel), ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik.

VIII. Általános Szerzõdési Feltételek

A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendeletei irányadók.

Minden jog fenntartva © - Szélparipa Kft.